Małe projekty
1 Tradycje andrzejkowe w Gminie Lyski
2 Turniej sołectw – jako jedna z form aktywizacji mieszkańców Gminy
3 Turniej sołectw – jako jedna z form aktywizacji mieszkańców Gminy
4 Dożynki gminne – podziękowanie za zebrane plony. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację dożynek gminnych
5 Dożynki gminne – podziękowanie za zebrane plony. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację dożynek gminnych
6 Na dożynki nadszedł czas!
7 Identyfikacja z tradycjami i wartościami poprzez organizację cyklu imprez kulturalnych
8 Wydanie płyty z dorobkiem kabaretu przy KGW Pstrążna
9 Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Lyskach przy ulicy Rybnickiej
10 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Domu Kultury w Kobyli
11 Wykonanie piłkochwytu i wymiana ogrodzenia boiska sportowego w Lyskach przy ulicy Sportowej
12 Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej
13 Poprawa bazy materialnej w pomieszczeniach gospodarczych Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z/s w Kobyli
14 Rozwijanie aktywności społecznej i kultywowanie miejscowych tradycji poprzez zakup przenośnego nagłośnienia
15 Wzmocnienie działalności kulturalnej poprzez doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury
16 Wydanie publikacji pn. "Gmina Kornowac wczoraj i dziś"
17 „Kobyla. Historia i współczesność", wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Promocja miejscowości Kobyla poprzez upowszechnianie literatury regionalnej
18 Długi lot do domu. Losy mjr. Antoniego Tomiczka zapisane w ocalonych dokumentach i fotografiach.
19 Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont świetlicy wiejskiej
20 Razem 600 lat, My i Nasi sąsiedzi – organizacja imprez kulturalnych: VIII Wielki Piknik Familijny oraz Gwarki Sumina 2010 wraz z wydaniem okolicznościowej publikacji
21 Aktywizacja kulturalna mieszkańców terenów wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy w dobre nagłośnienie
22 Wieś Kobyla - takie miejsce na Śląsku od 8 wieków
23 Rozwijanie rekreacji w sołectwie Raszczyce poprzez budowę widowni na boisku wiejskim
24 Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej w ramach obchodów dożynek wiejskich
25 Zasmakuj w Śląsku
26 Poprawa jakości życia mieszkańców w ramach obchodów 100-lecia parafii Raszczyce połączone z remontem kościoła
27 Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego.
28 Stworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Zwonowice poprzez budowę placu zabaw
29 Stworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Bogunice poprzez budowę placu zabaw
30 Dożynki gminne – podziękowanie za zebrane plonów. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację dożynek gminnych.
31 Wzmocnienie działalności kulturalnej poprzez doposażenie świetlic w Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu
32 Dobre nagłośnienie szansą na poprawienie działalności kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobyli
33 Remont świetlic wiejskich w Gminie Lyski
34 Dożynki gminne – święto plonów. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację dożynek gminnych
35 Cykl spotkań autorskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kornowacu jako jedna z form promujących czytelnictwo